ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554(มีประโยชน์มาก)

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ : การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนต้องใช้ ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้ การประกันภายในของ สพฐ. ต้องเริ่มที่ครูในเรื่องของมาตรฐานหลักสูตร สู่มาตรฐานประกันภายในของสถานศึกษา

ครูต้องมี ๓ องค์ประกอบของระบบการประกันที่เข้มแข็ง

๑. ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบประกัน

๒. ความเชื่อที่ถูกที่เหมาะที่ควร

๓. ทำงานอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในขั้นพื้นฐาน ที่โรงเรียนต้องยึดถือปฏิบัติ คือ

๑. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ใช้ ๑๕ มาตรฐานโดยปรับเปลี่ยนในเรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้เป็นภาพของโรงเรียนให้ชัดเจน และเพิ่มจุดเน้นของเขตพื้นที่เข้าไปด้วยก็ได้)

๒. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

๔. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๕. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๗. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

๘. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เพาเวอร์พ๊อยบรรยายเกี่ยวกับประกันภายใน คลิกที่นี่

ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป : การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้

๑. ในแผนฯแต่ละปีควรจะเอาผลการประเมินมาใช้ด้วย เช่น O-NET NT Las ใส่ในแผนฯด้วย

๒. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนฯ

องค์ประกอบในการทำแผนพัฒนาประจำปีของโรงเรียน

๑. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

๒. นำผลการประเมินภายในมาร่วม

๓. ใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า

๔. ใช้แหล่งเรียนรู้และวิทยากรภายนอก

สี่ คำสำคัญในการเขียนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑. วิสัยทัศน์ ในอนาคตช่วง ๓ – ๕ ปี หรือ ๑ ปี

๒. ปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค

๓. พันธกิจ กำหนดว่าจะทำอะไรบ้าง

๔. กลยุทธ์ (แผนงาน/โครงการ ต้องทำอะไรบ้าง)

ในการเขียนแผนพัฒนาฯ ต้องใช้วงจร PDCA (ฝ่ายบริหาร) ผู้ปฏิบัติ (ครู) ผู้ตรวจสอบ (กรรมการสถานศึกษาหรืออื่น ๆ )

ขั้นตอนการจัดทำแผนฯ

๑. แต่งตั้งคณะทำงาน

๑.๑ กรรมการสถานศึกษา

๑.๒ ผู้แทนครู / ผู้ปกครอง

๒. ข้อมูลของปีที่ผ่านมา

๓. วิเคราะห์สภาพหาจุดเด่น/จุดด้อย/อุปสรรค/วิธีแก้

๔. โครงการ/กิจกรรม

๕. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล

๖. เอาผลการประเมินจากเขตพื้นที่ (ผลการประเมินตนเอง SAR) มาใส่ด้วย

๗. ส่วนสุดท้ายภาคผนวกตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) คลิกที่นี่

(ร่าง)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกที่นี่

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คลิกที่นี่

การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่

ขอบคุณครูแอ๋มและ ผอ.บวร

83 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมเข้ามาเยี่ยมชม และได้ข้อมูลสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานมากมาย ขอขอบคุณคณะผู้จัดการองค์ความรู้ และเว็บมาสเตอร์อย่างสูงยิ่งครับ/ผอ.พิสิทธิ์ หอมสมบัติ

tymufc กล่าวว่า...

ยินดีครับท่าน...มีอะไรที่พอแบ่งปันกันได้ก็จะทำ...เพื่อวงการศึกษาไทยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบใจมากเพื่อนที่ให้ความรู้ จากสุราษฎร์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่แบ่งบันค่ะ

tymufc กล่าวว่า...

เพื่อนจากสุราษฎร์คือใคร....หว่า....อยากจะรู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มฐ 15ต้องเก็บหลักฐานอ้างอิงอย่างไรคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้แนวทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายใน 15 มฐ. ของสพฐ. ไม่ทราบว่ามีหรือยังคะ จากครู สพป.ขก.5

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันเป็นครูผูสอนอยากได้15มฐ. พร้อมเอกสารประกอบการประเมินแต่ละมาตรฐาน คงกรุณานะคะ suwan_pit@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดี ๆ พรุ่งนี้จะอบรมเกี่ยวกับการประกันภายในยังงัยจะมารบกวนอีกครั้ง
จ.ปัตตานี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันรับผิดชอบงานประกันของโรงเรียนค่ะ อยากได้แนวทางการการประเมินแต่ละ มฐ.และเอกสารประกอบค่ะ ขอขอบคุณมากนะคะ naraluck.w@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณกับสิ่งดีๆ ที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน ที่ได้แบ่งปันเอกสารที่จะนำไปปฏิบัติงานในโรงเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง ขอให้กุศลจิตที่มอบให้พบแต่สิ่งดี ๆ กับการดำเนินงานตลอดไป จาก ผอ.รร.จังหวัดชลบุรี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในขอบคุณคะ จาก โคราช

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอรบกวนขอมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยนะคะ กรุณาด้วยนะคะ
joy_2503@hotmail.com ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ผอ.ชนทบ กล่าวว่า...

ขอความอนุเคราะห์ เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย(11มฐ.) เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่ทราบว่ามีไหมครับ ขอหน่อยนะครับ nathapong.d@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ มากมายค่ะ จากโคราช

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอความอนุเคราะห์แบ่งปันเอกสารจำนวน ๘ เล่มที่เนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียดกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เล่มที่ ๒ เล่มที่๔ เล่มที่ ๕ เล่มที่ ๖ และเล่มที่ ๘ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ/y_noree@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอความอนุเคราะห์ เอกสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่ทราบว่ามีไหมค่ะ ขอหน่อยค่ะ junthapon@hotmail.com ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แวะมาเยี่ยมชม ขอขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่อนุเคราะห์แบ่งปัน สมกับคำเรียกว่า ครู จริงๆ แล้วจะแวะมาขอความอนุเคราะหฺ์อีกค่ะ ( ครูจังหวัดเลย เขต 1 )

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูลดีๆ กำลังต้องการพอดี จะได้นำไปใช้กับงานประกันฯ ที่โรงเรียน ขอบคุณในน้ำใจที่ช่วยแบ่งปันค่ะ
ครูปฐมวัย บุรีรัมย์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณจริง ๆ เหมือนล้มแล้วลุกได้อีกครั้ง หลังจากที่เจอทางตันมาหลายวัน

kru.fern กล่าวว่า...

ขอสอบถามค่ะ คือ รร.ได้รับการประกันฯภายใน ปี2554 ซึ่งมาประเมินปีการศึกษา 2553 ต้องใช้ 18 มาตรฐาน ใช่มั้ยค่ะ? ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลและให้ความรู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอ..ขอบพระคุณ มาก..มาก..เจ้า
ขอ..คารวะ..ด้วยความจริงใจ..
กับสิ่งดี..ดี..ต่าง ๆ ที่ท่าน..นำมาแบ่งปัน
...จากครูดอย..เชียงใหม่..

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครับ ได้เอกสารที่ต้องการหลายรายการ ขอบคุณมากครับ...ชัชชัย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆสำหรับการแบ่งปันที่ให้ประโยชน์มากมาย ครูแม่ฮ่องสอน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาปฐมวัยปัจจุบันใช้มาตรฐานการศึกษาอย่างไร งงมากๆๆๆถึงมากๆๆๆ

ขงเบ้ง กล่าวว่า...

ขอบคุณองค์ความรู้ที่มีประโยชน์นะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การเตรียมการรองรับการประเมิน จัดเตรียม 15 มฐ. หรือ 12 ตบช. หรือ ทั้งสองอย่าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Thank you very much

สำเร็จ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ จากงานประกันคุณภาพโรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม ศรีสะเกษค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังจะสอบขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้

Borworn กล่าวว่า...

แวะมาเยี่ยมชมครับ ด้วยความระลึกถึง ขอให้คงคุณค่าในความดีตลอดไปนะครับ
บวร พิมพ์ภู

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มากเลย

กชพร กล่าวว่า...

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลและให้ความรู้

เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำไปใช้ได้เลย.. ครูบนดอย.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คู่มือการประกันคุณภาพภายในใหม่ของ สพฐ มีหรือยังคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ เป็นประโยชน์ใช้เป็นแนวทางได้ดีมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบ คุณสมบัติ จำนวน สมาชิกในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษา พอจะมีมั้ยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การประกันคุณภาพภายในของปฐมวัยปัจจุบัน2553 ใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างไร งงมากๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆค่ะมีประโยชน์มาก

นักศึกษา กล่าวว่า...

ขอบคุนสำหรับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภานในและภานนอกและความรู้เรื่องอื่นๆๆอีก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบ ทั้งหมด มฐ 15 มีรายละเอียดอะไรบ้างค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันเป็นครูผูสอนอยากได้15มฐ. พร้อมเอกสารประกอบการประเมินแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ย่อย เพื่อเตรียมการประเมิคงกรุณานะคะ
mt4628@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันเป็นครูผู้สอนอยากได้15มฐ. พร้อมเอกสารประกอบการประเมินแต่ละมาตรฐาน กรุณาด้วยค่ะ ขอบคุณ
nong_2010supavadee@hotmail.co.th

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากได้เครื่องมือการประเมินทั้ง 15 มฐ.เพื่อจัดทำรายงานประจำปี ขอบคุณมากๆค่ะ
supis2511@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้ความรู้มากมาย มีความชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ ขอชื่นชมจริง ๆ โคราช

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันเป็นครูผู้สอน ต้องการเครื่องมือสำหรับประกอบการประเมิน 15 มฐ ขอความกรุณาด้วยนะค่ะ
aui_tru46@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โหลดไม่ได้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอรายละเอียด 51 ตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในเพื่อจัดทำรายงานประจำปีด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
wiranda12@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินทั้ง 15 มฐ.เพื่อจัดทำรายงานประจำปี ขอบคุณมากๆค่ะ
kudsalin@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินทั้ง 15 มฐ.เพื่อจัดทำรายงานประจำปี ขอบคุณมากๆค่ะ
kp-nopparat@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดิฉันรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ได้รับข้อมูลจา่กท่านผู้รู้ขอบพระคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครูผู้สอนอยากได้15มฐ.และปฐมวัย11มาตรฐาน พร้อมเอกสารประกอบการประเมินแต่ละมาตรฐาน คงกรุณานะคะ kunanon9@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในทั้งพื้นฐานและอนุบาล 15 มาตรฐานขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ ขอบคุณค่ะ
atomath@hotmail.com

KP::Kru_Pum::ครูปุ้ม กล่าวว่า...

ขอบคุณครับเข้าใจมากขึ้น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณที่ให้ข้อมูล ทำให้เข้าใจมากขึ้นคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินทั้ง 15 มฐ.และ11มฐ.(ปฐมวัย)เพื่อจัดทำรายงานประจำปี ขอบคุณมากๆค่ะ naraluck.w@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้ยินมาตรฐานปฐมวัย 15มฐ.มานานแต่ยังไม่เคยเห็นเครื่องมือในการประเมินต้องสร้างเองค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในทั้งพื้นฐานและอนุบาล 15 มาตรฐานขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ ขอบคุณค่ะ
wartcharee@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน นขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินพร้อมเอกสารประกอบ 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ ทั้งระดับก่อนประถมและระดับประถม จักขอบพระยิ่ง
yupinkladlom2504@yahoo.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับ ผมอีกคน ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภานใน และขอความอนุเคราะห์ เครื่องมือประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้อนฐาน 15 มาตรฐาน และเครื่องมือประเมินปบมวัย 11 มาตรฐาน ด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
songsit6@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมากค่ะอ่านแล้วเข้าใจง่าย แต่ส่วนที่ให้โหลดทำไมโหลดไม่ได้ล่ะค่ะ...ยังไงก็ขอบคุณความรู้ดีๆอย่างนี้ที่มีให้ผู้ไม่รู้...ขอบคุณมากมายค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมต้องทำรายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่ง สพป. ขอความอนุเคราะห์ท่านที่มีแบบเครื่องมือประเมิน 15 มาตรฐาน และ 11 มาตรฐาน ของปฐมวัย ด้วยครับเพื่อให้ครูได้ประเมินนักเรียน ขอบคุณครับ vava22@windowslive.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอรบกวนให้ช่วยลงการเขียนรายงานสรุปโครงการต่าง ๆ ขอบคุณคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

why can not open your file? thank you

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คลิกที่นี่ .... แล้วก็เปิดไม่ได้ โหลดไม่ได้ฮ่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ให้ คลิกที่นี่ คลิกแล้วเข้าไม่ได้ แล้วจะ link ไว้ทำไมเนี่ย เสียเวลาจริง ๆ ไม่มีงานอื่นทำหรือไง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แนวทางเรื่องเครื่องมือ 15 มฐ เขตแต่ละเขตน่าจะจัดบริการให้โรงเรียนเพื่อแนวทางเดียวกันนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีมากบคุณมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนจะได้รับการประเมินในภาคเรียนที่1/2555นี้ เก็บงานไว้แต่ไม่รู้ว่าจะตรงกับมฐ.หรือไม่ ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินทั้ง 15 มฐ.เพื่อจัดทำรายงานประจำปี ขอบคุณมากๆค่ะ
mrs.wimon@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภานใน และขอความอนุเคราะห์ เครื่องมือประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้อนฐาน 15 มาตรฐาน และเครื่องมือประเมินปฐมวัย 11 มาตรฐาน ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ naraluck.w@gmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะดิทำหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 14 และมาตฐานที่ 15 ขออนุเคราะห์เครื่องมือด้วยค่ะ
nakengin_03@hotmail.com

soda กล่าวว่า...

สวัสดิคะดิฉันกังวลมากเลยคะเกี่ยวกับการทำงานประกันคุณภาพถายใน ขอความอนุเคราะห์เครื่องมือการประเมินทั้ง 15 มฐ.เพื่อจัดทำรายงานประจำปี ขอบคุณมากๆค่ะ
รบกวนอ.นะคะ
spy_soda2520@hotmail.com

Bhuppa Maravichai กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ ทำให้ได้แนวทางการประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนขึ้นมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับร.ร.จะประเมิน 1/55 นี้เข้ามาเยี่ยมชมมีประโยชน์มากถ้ามีเครื่องมือประเมินตามมาตรฐานด้วยก็จะดี
อ.ปม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะร.ร.จะประเมิน ๑/๕๕ นี้เข้ามาเยี่ยมชมมีประโยชน์มากถ้ามีเครื่องมือประเมินตามมาตรฐานด้วยก็จะดี ขอบคุณค่ะ

nan_nu2523@hotmail.com

educationcare กล่าวว่า...

เรียนคุณ tymufc ถ้าอยากรบกวนสอบถามการบริหารงานทั้ง4ฝ่าย จะขอคำแนะนำอย่างไรเหรอคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เหนื่อยจังค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ ดิฉันรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภานใน ขอความอนุเคราะห์ เครื่องมือประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้อนฐาน 15 มาตรฐาน และเครื่องมือประเมินปฐมวัย 11 มาตรฐาน ด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ narudee-1@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีคะ ดิฉันรับผิดชอบงานประกัน ขอความอนุเครื่องมือการประเมินคุณภาพ ทั้ง 15 มาตรฐาน ด้วยคะ ขอบคุณคะ่ poa_2516@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ต้องการเพิ่ทความรู้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีจังค่ะ

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons