ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

ปฏิรูปรอบ 2 เน้นสื่อท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่

ปฏิรูปรอบ 2 เน้นสื่อท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่

เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2554 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง เรื่อง การบูรณาการยุทธศาสตร์ และนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อกำหนดแนวนโยบายหลักและจัดลำดับความสำคัญนโยบายเร่งด่วน เน้นสื่อท้องถิ่น สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ พร้อมนำเสนอ กนป.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ต่อไป

นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้บูรณาการยุทธศาสตร์ และกำหนด

กรอบแนวคิดและมาตรการเร่งด่วนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดังนี้
1.ปรับหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลในรูปแบบใหม่ โดยเน้นกิจกรรมมากขึ้น (70:30)
2.ให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่นตามความเหมาะสม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ
3.ส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
4.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือก ด้วยความร่วมมือของชุมชนและครอบครัว รวมทั้งเพิ่มโอกาสทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยที่เชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบ
5.สร้างความเป็นพลเมือง และมีมาตรการยกย่องคนดีอย่างเป็นรูปแบบ
6.จัดให้มีระบบคัดกรองและส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งรวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 7.ใช้สื่อมวลชน และการสื่อสารสาธารณะ สื่อท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหม่โดยเฉพาะการสร้างตัวแบบที่ดีแก่เยาวชน
8.ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยใช้การวิจัย โครงงาน และกิจกรรม ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้นและคิดวิเคราะห์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ยุทธศาสตร์การสร้างครูยุคใหม่ ดังนี้
1. พัฒนาครูประจำการให้เป็นครูยุคใหม่ ด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
2.ผลิตครูพันธุ์ใหม่จากผู้มีจิตวิญญาณครู โดยมีการเร่งรัดสรรหา และคัดกรอง คนดี คนเก่ง และพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
3. คืนครูให้กับศิษย์ โดยลดภาระงานของครู
4. พัฒนาศึกษานิเทศก์ยุคใหม่ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา
5. เร่งพัฒนาครูของครูสำหรับยุทธศาสตร์สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่
5.1.ทำข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้บริหาร ครู เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนอย่างหลากหลาย
5.2.เร่งสนับสนุนโรงเรียนดีประจำตำบล พัฒนาคุณภาพด้วยระบบเครือข่าย
5.3.ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สำหรับแรงงาน ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงแรงงานต่างด้าว
5.4.ส่งเสริมภาคเอกชน ให้มีบทบาทสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
5.5.ส่งเสริมหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด พัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้(innovative center)
5.6.สร้างโอกาสการเข้าถึงมาตรฐานการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 Ns ที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูง (Uninet) รวมทั้งระบบไร้สายให้เข้าถึงทุกโรงเรียนและชุมชน
5.7.ส่งเสริมสถานศึกษารูปแบบใหม่ เช่น โรงเรียนนิติบุคคล โรงเรียนพันธะสัญญา สถานศึกษาทางเลือก

สำหรับด้านการบริหารจัดการใหม่
1.ปรับบทบาทกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นหน่วยอำนวยการ สนับสนุน
2.พัฒนาสถาบันผลิตครูพันธ์ใหม่ และพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ จัดตั้งสถาบันคุรุศึกษา
3.ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ ที่เน้นอุปสงค์หรือผู้เรียน (Demand side) ด้วยมาตรการทุกรูปแบบ โดยใช้งบประมาณอัตราครูเกษียณบางส่วนมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านอื่นๆ
4.ส่งเสริมเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาขององค์กร ตลอดจนการจัดกิจกรรมรับผอดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านการศึกษา
5.จัดระบบคูปองการศึกษาให้ครูในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่
6.จัดระบบคูปองการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นายไชยยศกล่าวและว่า
7.เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของโรงเรียนขนาดเล็ก
8.ปรับระบบบริการและการจัดการระบบอุดมศึกษา
9.สร้างกลไกความร่วมมือทางสังคมดูแลเด็กในพื้นที่เสี่ยง และการบริหารจัดการที่เอื้อให้เกิดการบูรณาการ การทำงานร่วมกันภายในกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอื่น ๆ

1 ความคิดเห็น:

Borworn กล่าวว่า...

-มาเยี่ยมชม-รับความรู้ ครับ
-ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons