ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๑/๒๕๕๔

รมว.ศธ.เปิดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาไทยฯ ที่นครราชสีมา
นครราชสีมา - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดศูนย์พัฒนาระบบทดสอบออนไลน์และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง ตลอดจนเปิดงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาไทยในทศวรรษใหม่ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 5
รมว.ศธ.กล่าวแสดงความชื่นชมการจัดงานครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การจัดงานในระดับชาติของ ศธ. ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นต้นแบบและสมควรให้กำลังใจ เพื่อที่จะขยายผลการจัดงานในลักษณะเช่นนี้ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ต่อไป ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีนโยบายในการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายให้เด็กได้แสดงออก มีพื้นที่แสดงผลงานความก้าวหน้าและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
รมว.ศธ.กล่าวว่า สิ่งที่ต้องการเห็นในอนาคตคือ "จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน" ที่ผ่านมาเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองจึงได้มีจุดเน้นสำคัญที่จะเปลี่ยนกรอบความคิดการสอนของผู้สอน  จากการสอน (Teaching) เป็นการเรียนรู้ (Learning) ให้เด็กไทยใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความเป็นสากล มีความเป็นพลเมือง ตลอดถึงการจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพราะฉะนั้น การประกาศนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ ๖ เดือน ๖ คุณภาพ คือ ๑) เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ๒) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ๓) คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ๔) คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ ๕) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ๖) คุณภาพครู จึงเป็นความกล้าหาญของ ศธ.ซึ่งครบรอบ ๑๑๙ ปี และได้ถือเป็นพันธกิจที่จะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอุดมศึกษา
โดยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการเน้นเป็นช่วงชั้นอย่างชัดเจน เช่น ป.๑-ป.๓ จะเน้นให้มีการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ใฝ่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ป.๔-ป.๖ จะเน้นที่การอ่านคล่องเขียนคล่อง มีทักษะในการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะ ส่วน ม.๑-ม.๓ มีทักษะในการคิดชั้นสูง มีทักษะชีวิต รู้จักการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่อย่างพอเพียง และ ม.๔-ม.๖ มีทักษะในการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การรักการเรียนรู้ การค้นพบตัวเอง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระดับนี้คือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมุ่งมั่น มีความเป็นพลเมืองดี ระดับอาชีวศึกษา จะมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ ระดับมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน มุ่งเน้นเรื่องสหกิจศึกษา โดยจะให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ให้มหาวิทยาลัยสนองตอบต่อการช่วยเหลือสังคมโดยมี ๑ มหาวิทยาลัย ๑ จังหวัด
จะเห็นได้ว่านโยบายที่ประกาศออกไปไม่ใช่เป็นแนวทางการทำงานแบบแยกส่วน แต่ถือเป็นระบบคิดแบบองค์รวมที่สอดรับกันทุกเรื่อง เพราะนอกเหนือจากประกาศคุณภาพผู้เรียนแล้ว ยังได้ประกาศพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ คุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และที่สำคัญที่สุดที่ได้ประกาศในปี ๒๕๕๔ คือ ปีคุณภาพครู ที่นอกเหนือจะมีการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ทั้งการผลิต/พัฒนา/การใช้ครูแล้ว จะพัฒนาระบบค่าตอบแทน การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู เพิ่มโครงสร้างฐานเงินเดือนครูให้เทียบเท่าแพทย์
สิ่งที่ต้องสร้างต่อไป คือ แรงจูงใจขั้นสูง ที่จะต้องยกย่องวิชาชีพครูให้ปรากฏ โดยในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาในปี ๒๕๕๔ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หรือ "กองทุนครูของแผ่นดิน" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ ที่ถือเป็นเกียรติประวัติอันงดงามยิ่งของวงการครู นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๔ จะเป็นปีที่เราช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นพลัง ช่วยกันวางรากฐานการศึกษาให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

โอกาสนี้ รมว.ศธ.ได้รับมอบเงินบริจาคเข้ากองทุนครูของแผ่นดิน จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท จาก สพป. นครราชสีมา เขต ๕ โดยนายไกร เกษทัน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๕ เป็นผู้มอบ รวมทั้งเป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาระบบทดสอบออนไลน์และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง และเป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ สพป.นครราชสีมา เขต ๕ นอกจากนั้นเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต ๕ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
บัลลังก์ โรหิตเสถียรนงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons