ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

องค์ประกอบ (ใหม่) ของ ก.ค.ศ.

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่ง เรียกว่า"คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา" เรียกโดยย่อว่า"ก.ค.ศ."ประกอบด้วย
          (1)รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
          (2)ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ 
          (3)กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน คน
          (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
          (5) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง จำนวน คน
          ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553 มาตรา ให้ยกเลิกข้อความใน (5) ของมาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
          บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งมีการปรับองค์ประกอบของ (5) กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน 12 คนประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจำนวนห้าคน ซึ่งเลือกจากข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวนสามคน และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวนหนึ่งคน และข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนหนึ่งคนผู้แทนข้าราชการครูสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาฝ่ายละหนึ่งคน
          ซึ่งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาจากการเลือกตั้ง 12 คนดังกล่าวข้างต้นได้มีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา และได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตาม
          ที่เป็นข่าวไปแล้ว และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกในการประชุม ก.ค.ศ. ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554นี้

ที่มา : มติชน ฉบับวันที่ 30 ม.ค. 2554 (กรอบบ่าย)
สาระสำคัญ : คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: องค์ประกอบ (ใหม่) ของ ก.ค.ศ. โดย สำนักงานเลขาธิการสำนักงาน ก.ค.ศ.
พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ. 2551

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons