ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หากผลการประเมินผ่านการอนุมัติแล้ว จะแต่งตั้งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอได้ ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดก่อน ซึ่งการพัฒนาก่อนแต่งตั้งนั้นเป็นไปตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และมาตรฐานวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ.กำหนด

บัดนี้ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดรับกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) จึงขอนำสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ มาแจ้งให้ทราบดังนี้

1.ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคุณสมบัติในการเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

2.ผลการพัฒนานำไปในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา

3.โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษกำหนด 2 ส่วน คือ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ กำหนด 3 ส่วน คือ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และการนำเสนอแนวทางการพัฒนาแนวทางในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง สำหรับรายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาให้ส่วนราชการร่วมกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ แล้วนำเสนอให้ ก.ค.ศ.ทราบ

4.หน่วยดำเนินการพัฒนา ก.ค.ศ.กำหนดให้สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยดำเนินการพัฒนา

5.การยื่นความประสงค์ขอรับการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นที่ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่สังกัดอยู่ ต่อจากนั้นส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวต้องรวบรวมรายชื่อผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการพัฒนาแจ้งไปยังหน่วยดำเนินการพัฒนาภายในวันที่ 10 ของเดือน และหน่วยดำเนินการพัฒนาจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาวัน เวลา สถานที่และรายละเอียดทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 25 ของเดือน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญอยู่ก่อน สามารถนำผลการพัฒนาดังกล่าวไปใช้เพื่อประกอบการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สำเร็จหลักสูตรการพัฒนา

รายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติแล้ว (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554)

คอลัมน์ : สถานี ก.ค.ศ.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons