ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔

รายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา

จากการที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยที่ผ่านมาได้มีความก้าวหน้าการดำเนินงานตามลำดับ ทั้งเชิงนโยบาย ที่ได้มีการแต่งตั้ง กนป. และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง หรือ กขป.

สกศ.ในฐานะหน่วยงานหลักในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในกรอบการติดตามประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา ๑๑ ตัวบ่งชี้ ดังนี้


ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กปฐมวัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาให้มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสม

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น ๖๐:๔๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ ๑๕-๖๐ปี) เป็นร้อยละ ๑๐๐

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปีที่ตั้งครรภ์ ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ จำนวนเด็กเข้ารับการบำบัดยาเสพติดลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ คนไทยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทำภายใน ๑ ปี รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา ตาม ๑๑ ตัวบ่งชี้ แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพตัวบ่งชี้บางตัวให้ชัดเจน ตามความเห็นของที่ประชุม จากนั้นจะนำเสนอ ครม.เพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีความเห็นถึงผลการสอบ O-Net ที่ผ่านมา เพราะเด็กซึ่งผ่านการรับตรงเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ทำให้บางคนอาจไม่ตั้งใจที่จะทำการทดสอบ ซึ่งอาจส่งผลให้คะแนนทดสอบต่ำลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.๖

แผนการดำเนินงานของ กนป. และ กขป. ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินงานของ กนป. และ กขป. รวมทั้งแผนดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ดังนี้

คณะอนุกรรมการด้านคุณภาพฯ จะมีโครงการนำร่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้ง ๔ ภูมิภาค, โครงการนำร่องปฏิรูปการเรียนรู้สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะอนุกรรมการด้านเพิ่มโอกาสฯ จะมีการวิจัยปฏิบัติการและติดตามความก้าวหน้าเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ในพื้นที่นำร่อง ๔ จังหวัด ที่เชียงใหม่ อุดรธานี นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช รวมทั้งถอดบทเรียนจากการนำร่องเพื่อเผยแพร่ต่อไป

คณะอนุกรรมการด้านส่วนร่วมฯ จะมีโครงการนำร่องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่ รร.มัธยมมีชัยพัฒนา เรียกว่า บุรีรัมย์โมเดล, โครงการนำร่องจัดสมัชชาการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับจังหวัด ๓ จังหวัด, โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การมีส่วนร่วม เพื่อนำเสนอต้นแบบที่ดีและรับฟังความเห็นการมีส่วนร่วม, โครงการส่งเสริมธุรกิจที่ดำเนินงาน CSR ด้านการศึกษา เป็นต้น

คณะอนุกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ จะมีการขับเคลื่อนปฏิรูประบบคุรุศึกษาของประเทศ โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดตั้งคลัสเตอร์คุรุศึกษา ๔ สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปฐมวัย โดยจะมีการเตรียมการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายนนี้

คณะอนุกรรมการด้านพลเมืองดีฯ ได้มีการจัดงานรวมพลังสร้างความเป็นพลเมือง และจัดทำคู่มือการสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

คณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนงบประมาณ จะมีการติดตามผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วน ๑๐ ประการ ในปี ๒๕๕๕ พร้อมทั้งกำหนดจุดเน้นและจัดทำแผนงบประมาณขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในปี ๒๕๕๖ และประสานกับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและจุดเน้นงบประมาณในช่วงต่อไป คือปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา จะมีการจัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การติดตามประเมินผลสำเร็จของการปฏิรูปอาชีวศึกษา โดยจะผลักดันการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ชัดเจน รวมทั้งผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้ ครม.ได้พิจารณาภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ที่มา -http://www.moe.go.th/websm/2011/apr/149.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons