ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

สวนดุสิตโพล สำรวจวงการศึกษา ว่าด้วย การคัดลอก ลอกเลียน ผลงานทางวิชาการ

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 91 บัญญัติ เรื่องการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องแนวทางการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการและแนวทางการกำหนดโทษที่ชัดเจน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาและเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป
“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ครู และข้าราชการกระทรวงศึกษา ที่มีต่อกรณีดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 436 คน ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2554 สรุปผลได้ดังนี้
1. ท่านเห็นด้วย กับ ความหมาย ของ ผลงานทางวิชาการต่อไปนี้หรือไม่?
ผลงานวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่ทำขึ้นจากความรู้ ความสามารถทักษะ และประสบการณ์ โดยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางาน จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
อันดับ 1 เห็นด้วย 94.03% เพราะ ผลงานวิชาการต้องมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ของผู้จัดทำ ,สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆทาง และสามารถนำความรู้หรือข้อค้นพบนั้นไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 5.97% เพราะ นอกจากจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในการจัดการด้านอื่นๆได้ เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารประเทศ ฯลฯ
2. งานที่เขียนขึ้นมาเอง โดยผู้เขียนไม่ได้นำไปใช้ในทางวิชาการหรือเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ ถือเป็นผลงานทางวิชาการหรือไม่?
อันดับ 1 ไม่เป็นผลงานทางวิชาการ 59.02%เพราะ การทำผลงานทางวิชาการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะต้องผ่านการพิจารณา รับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชานั้นๆ ฯลฯ
อันดับ 2 เป็นผลงานทางวิชาการ 40.98% เพราะ การเขียนผลงานขึ้นมาจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแห่ง โดยเป็นสิทธิของผู้เขียนว่าต้องการที่จะเผยแพร่หรือนำเสนออย่างไร ฯลฯ
3. ผลงานที่เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ แต่ประเมินแล้วไม่อนุมัติ นับว่าเป็นผลงานทางวิชาการหรือไม่?
อันดับ 1 เป็นผลงานทางวิชาการ 52.24% เพราะ เป็นเจตนาของผู้ทำผลงานที่ตั้งใจทำ ถึงไม่ผ่านการอนุมัติแต่ยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิชาการได้ ,การทำผลงานที่สร้างสรรค์ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือ ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่เป็นผลงานทางวิชาการ 47.76%เพราะ ยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด เป็นผลงานที่ยังไม่ได้รับการการันตี ฯลฯ
4. ท่านเห็นด้วยกับ ประเภทของผลงานทางวิชาการที่มี 3 ประเภทนี้ หรือไม่?
1. ผลงาน งานแต่ง เรียบเรียง งานแปล หนังสือ หรือ เขียนบทความทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่มาแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ผลงานวิจัย เป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา
3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น (1) การประเมินงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ (2) สื่อ นวัตกรรม ทางการศึกษา (3) เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา ส่วนแผนการจัดการเรียนรู้เท่านั้นที่มิให้นำมาใช้เสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
อันดับ 1 เห็นด้วย 80.60% เพราะ เป็นผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และเป็นไปตามหลักวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ สามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษา ฯลฯ
อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 19.40% เพราะ ผลงานทางวิชาการไม่จำเป็นต้องนำไปใช้เฉพาะด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียว ,งานแปลคือ การคัดลอกมา ฯลฯ
5. จงให้คำนิยาม ความหมายของคำต่อไปนี้
1“ลอกเลียน” หมายถึงการทำซ้ำ คัดลอกโดยเจ้าของผลงานไม่ได้รับรู้ สิ่งที่ทำขึ้นมาโดยไม่ได้มาจากความคิดของตัวเองทั้งหมด
2“ลอก” หมายถึง การนำของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ
3 “เลียน” หมายถึง พยายามทำให้เหมือนกับต้นฉบับหรืองานของคนอื่นที่ทำไว้แล้ว
6. คำว่า “คล้ายคลึงกัน” มีความหมายเหมือนกับ “การลอกเลียน” หรือไม่?
อันดับ 1 ไม่เหมือนกัน 89.23%เพราะ ถึงจะคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีการนำความคิดของตนเองลงไปสอดแทรกหรือเพิ่มเติมลงไปด้วย แต่ลอกเลียน คือ การเอาของคนอื่นมาโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาค้นคว้าเลย ฯลฯ
อันดับ 2 เหมือนกัน 10.77% เพราะ มีทั้งลอกและเลียนจึงออกมาคล้ายคลึงกัน ฯลฯ
7. คำว่า “แบบฟอร์มสำเร็จ” เป็นรูปแบบของของผลงานทางวิชาการ ถ้าผู้ที่เข้ารับการอบรมนำแบบฟอร์มมาใช้เหมือนกัน เป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการหรือไม่?
อันดับ 1 ไม่เป็นการลอกเลียน 90.77% เพราะ แบบฟอร์มสำเร็จเป็นเพียงแค่การกำหนดรูปแบบของการทำผลงานทางวิชาการให้มีเค้าโครงที่เหมือนกัน แต่เนื้อหามีความต่างกันไป ฯลฯ
อันดับ 2 เป็นการลอกเลียน 9.23%เพราะ ไม่ได้มาจากการคิดค้นขึ้นมาเอง เป็นการนำแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วมาใช้ โดยไม่มีการปรับเติมเสริมแต่งใดๆ /ขาดความแปลกใหม่ ฯลฯ
8. กรณีนั่งทำผลงานทางวิชาการด้วยกัน หรือ อบรมด้วยกัน จึงมีการจัดทำผลงานทางวิชาการคล้ายกัน เป็นการลอกเลียนผลงานทางวิชาการหรือไม่?
อันดับ 1 ไม่เป็นการลอกเลียน 92.54% เพราะ เป็นการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้หรือประยุกต์กับผลงานของตนเองโดยใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองที่มีอยู่มาบูรณาการ ฯลฯ
อันดับ 2 เป็นการลอกเลียน 7.46% เพราะ ผู้ทำผลงานวิชาการไม่ได้คิดเนื้อหาขึ้นมาเอง แต่ใช้ความคิดหรือข้อแนะนำที่ได้รับจากการอบรมมาหรือผู้ที่เข้าอบรมด้วย ฯลฯ
9. คำว่า “เลียน” กับ คำว่า “เหมือน” มีความหมายเดียวกันหรือไม่?
อันดับ 1มีความหมายต่างกัน88.06% เพราะ “เลียน” คือเหมือนบางส่วน “เหมือน” คือ 100% หรือทั้งหมดไม่ได้มีการแก้ไขใดๆ ฯลฯ
อันดับ 2 มีความหมายอย่างเดียวกัน 11.94% เพราะ มีความหมายเดียวกัน เพราะทั้ง “เลียน” และ “เหมือน” ไม่ได้มาจากความคิดของผู้ทำผลงานอย่างแท้จริง ฯลฯ

มติชน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons