ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2554

คอลัมน์: สถานีก.ค.ศ.: การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ศิริพร กิจเกื้อกูล
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้นำเสนอถึงสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552)ซึ่งยังมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญอีก จึงขอนำมาเสนอต่อให้ทราบ ดังนี้
1.วิธีการพัฒนา กำหนดให้มีการพัฒนาหลายวิธี1.1 การเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
1.2 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการพัฒนา
1.3 การพบกลุ่ม2.แนวทางการพัฒนาจะเป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้ดำเนินการพัฒนาและคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา ตามที่ส่วนราชการร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดทำและเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อทราบ
3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาหน่วยดำเนินการพัฒนา ต้องดำเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นความประสงค์
4.ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาจะผ่านการพัฒนาได้ ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และผลการประเมินด้วยหลักสูตรเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมิน
สำหรับผู้ที่ได้เสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แต่ยังมิได้ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาได้ทันทีและหน่วยดำเนินการพัฒนาจะจัดลำดับการเข้ารับการพัฒนาไว้เป็นลำดับต้น
ทั้งนี้ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาแล้วจะทราบว่าตนเองจะเข้ารับการพัฒนา วัน เวลาและสถานที่ใด ขอให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคงจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ดิฉันเชื่อว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการสมดังเจตนารมณ์ ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons