ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา

ลิงค์สำรองที่นั่งเตรียมสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลของท่านระบบจะส่งไปยังอีเมล์ของผมและจะรักษาไว้เป็นความลับ

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

ต้นสังกัดต้องประเมินสถานศึกษาโดยด่วน

ในการประเมินภายนอกรอบที่ 3 (2554-2558) โดยเฉพาะสถานศึกษาที่จะต้องเข้ารับการประเมินเป็นชุดที่ 1 ในปี 2554(มิถุนายน -กันยายน 2554) จำนวนประณ 5000 โรง ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือ ต้นสังกัด(หมายถึง สพป.,สพม.) จะต้องทำการประเมินภายในสถานศึกษาเหล่านี้เป็นการเร่งด่วน เพื่อพร้อมรองรับการประเมินภายนอกในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป


เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผมขอฝากประเด็นข้อเสนอแนะที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน หรือตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ (ตัวอย่างกรณี สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)


1. เรื่องมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้ กระทรวงฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ประกอบด้วยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในรวม 15 มาตรฐาน (ดูที่ http://supakpibool.web.officelive.com/Documents/เกณฑ์ประเมินภายในรอบ%203%20.pdf.pdf)...แต่ยังคงมีปัญหา เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนในต่ละตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม(ขออภัย ถ้าท่านประกาศเกณฑ์ สวนทางกับบทความนี้) ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินชุดที่ 1 จำนวน 5000 โรง จึงอาจจะเตรียมข้อมูลหรือผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานดังกล่าวไม่ทันหรือไม่แล้วเสร็จ


2. ทางเลือกสำหรับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับการประเมินภายในโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินภายนอกชุดที่ 1(ปี 2554) คือ หันไปใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในฉบับเดิม ที่ใช้ในรอบที่ 2 ซึ่งกำหนดไว้ 18 มาตรฐาน แต่มีจุดอ่อน คือ ไม่มีตัวบ่งชี้กลุ่มอัตลักษณ์ และกลุ่มมาตรการส่งเสริม

3. ทางเลือกที่เป็นไปได้ของ สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา คือ ใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่เคยใช้ในรอบที่ 2 ที่กำหนดไว้ 18 มาตรฐาน แล้วเติม มาตรฐานที่ 19 และ 20 คือ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ และด้านมาตรการส่งเสริม ตามลำดับ โดยกำหนดตัวชี้วัดให้ตรงกับ มาตรฐานที่ 14 และ 15 ในชุดมาตรฐานฉบับใหม่ทีประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554(นำเอามาตรฐานที่ 14 และ 15 ในมาตรฐานชุดใหม่ ไปเพิ่มเติมเป็นมาตรฐานที่ 19 และ 20 ในมาตรฐานประกันคุณภาพภายในชุดเดิม)...แล้วทำการประเมินภายในสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินในชุดที่ 1 เป็นการด่วน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2554(เหลือเวลาอีก 1 เดือน)


4. สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเข้ารับการประเมินภายนอกชุดที่ 1 ในปีงบประมาณ 2554 จะต้องทำกรประเมินตนเอง โดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในชุดเดิม ที่มี 18 มาตรฐาน และควรเพิ่มเติมมาตรฐานที่ 19 และ 20 ในเรื่อง อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมสำหรับการประเมินจากภายนอกในรอบที่สาม ต่อไป แล้วร้องขอรับการประเมินภายในจากต้นสังกัดโดยด่วน


5. การประเมินภายในโดยต้นสังกัด เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่ต้นสังกัดและสถานศึกจะต้องตระหนักและดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะรับการเมินภายนอก..อย่าลืม ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายใน ผู้ประเมินจากภายนอกจะไม่ประเมินใหม่ แต่จะใช้ข้อมูลผลการประเมินโดยต้นสังกัดเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้นสังกัด(สพท.) จะต้องดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน หรือ สถานศึกษาจะต้องเร่งรัดให้ สพท.มาทำการประเมินผลภายในโรงเรียนของตนเองเป็นการเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม 2554 (หากไม่มีคะแนนผลการประเมินภายในจากต้นสังกัด น่าจะได้คะแนนในตัวบ่งชี้นี้เท่ากับ 0(ถือว่าไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน)


.......อย่าลืม ในระบบใหม่ ในรอบที่สามนี้ การรับทราบและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่าสำคัญยิ่ง ต้องพยายามให้กรรมการสถานศึกษาฯ รับทราบ เห็นชอบ หรือเข้ามามีบทบาทร่วมในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหรือการพัฒนาสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง.......

บทความ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | fantastic sams coupons